Mostafa Asadi

مُصْطَفی اسدی

درباره

در کوی نیک نامی ما را گذر ندادند

نوشت

این نقش ماند از قلمت یادگار

رزومه

مهارت و تجربه

تماس

هر چه خواهد گو بگو

در تماس باشید

از طریق ایمیل یا همین فرم تماس روزانه بررسی ‌می‌کنم و پاسخ خواهم‌ داد، تماس تلفنی فقط در صورت شناخت قبلی پاسخ خواهم داد.

ایران - اهواز
mostafaasadi73@gmail.com
**** 949 *** 98+
zarinp.al/@mostafaasadi
درخواست‌های همکاری آزاد پذیرفته می‌شود

Contact Form